حل معادله «سقف حقوق»

روز گذشته مصوباتی به قصد اثبات از بین بردن سقف حقوق جهت دستمزدبگیران در شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از سوی بعضی رسانه‌ها منتشر شد.

حل معادله «سقف حقوق»

حل معادله «سقف حقوق»

عبارات مهم : قانون

روز گذشته مصوباتی به قصد اثبات از بین بردن سقف حقوق جهت دستمزدبگیران در شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از سوی بعضی رسانه ها منتشر شد.

دنیای اقتصاد نوشت:تصویر این مصوبات نشان می داد هیات وزیران در تیرماه تبصره مربوط به رعایت سقف حقوق را از بین بردن کرده هست. البته دولت در جوابیه ای این ادعا را رد کرد؛ ولی به شرح مصوبه تیرماه اشاره ای نکرد. بررسی های «دنیای اقتصاد» جهت پاسخ به این معادله نشان می دهد که عوض کردن انجام شده است در مصوبه تیرماه به علت برطرف تناقض و جبران اشتباه در مصوبه فروردین ماه این نهاد بوده است.

حل معادله «سقف حقوق»

در حالی که بعضی خبرگزاری ها از از بین بردن سقف حقوق خبر می دادند، اطلاعات و شواهد نشان می دهد آنچه عوض کردن پیدا کرده، تناقضی بوده که بر اساس یک اشتباه در یکی از مصوبات ابتدای سال دولت رخ داده هست. شاید در نگاه اولیه مستندات نیز از برداشتن سقف حقوق حکایت کنند ولی کنکاش زیاد در مصوبه جدید، به این نتیجه ختم خواهد شد که سقف حقوق در دولت جابه جا نشده هست. گرچه مصوبه ای که در ابتدای سال به تصویب رسیده دارای یک ایراد حقوقی بوده و این سوءتفاهم را موجب شده است است ولی سقف حقوق طبق روال گذشته تعیین می شود و رویکرد جدیدی در این خصوص اتخاذ نشده است.

جنگ سقف حقوق

حوالی ظهر دیروز بود که در خروجی خبرگزاری تسنیم، خبر برداشتن سقف حقوق مدیران شرکت های دولتی دیده شد. این خبرگزاری با استناد به مصوبه 20 تیر 1396 هیات وزیران، مدعی شد سقف حقوق جهت مدیران شرکت های دولتی برداشته شده است هست. بر اساس مصوبه هیات دولت، به پیشنهاد شرکت اداری و استخدامی، تبصره بند 3 تصویب نامه فروردین ماه هیات دولت درخصوص مصوبه ضریب حقوق از بین بردن شد.

روز گذشته مصوباتی به قصد اثبات از بین بردن سقف حقوق جهت دستمزدبگیران در شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از سوی بعضی رسانه‌ها منتشر شد.

اما این تبصره و مصوبه فروردین ماه چه بود؟ مصوبه فروردین ماه راجع به نحوه محاسبه حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی بود. در بند 3 این تصویب نامه، به نحوه زیاد کردن حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی پرداخته شده است هست. تبصره این بند نیز که به محل مجادله تبدیل شد، رعایت مفاد دو ماده از قانون الحاق بعضی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(معروف به قانون الحاق2) الزام شده است بود و در مصوبه اخیر، الزام این دو ماده از میان برداشته شده است هست. ولی این دو ماده چه بود که از بین بردن آن، شائبه از بین بردن سقف حقوق را به وجود آورد؟ ماده نخست، ماده 75 قانون الحاق 2 است که در مورد سقف زیاد کردن حقوق و مزایای کارکنان شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی اشاره کرده بود.

در این ماده تاکید شده است سقف زیاد کردن حقوق این نهادها هر سال به وسیله هیات وزیران تعیین و در بودجه منظور می شود و پرداخت بیش از سقف تعیین شده است نیز مجاز نیست. ماده دوم از بین بردن شده، ماده 84 قانون الحاق 2 هست. این ماده در مورد حقوق مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی و غیردولتی که به نحوی وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی باشند، توضیح داده بود. طبق این ماده سقف حقوق این افراد، 10 برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار هست. در ظاهر این طور به نظر می آید که از بین بردن این دوماه به معنی از بین بردن سقف حقوق مدیران دولتی باشد؛ ولی داستان به نحو دیگری است.

ساعتی بعد از انتشار این خبر نیز پایگاه اطلاع رسانی دولت در اطلاعیه ای هر گونه عوض کردن در پرداخت حقوق مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی را تکذیب کرد. سخنگوی قوه مجریه نیز تاکید کرد سقف ها همچنان پابرجاست و تغییری در آن صورت نگرفته است.

حل معادله «سقف حقوق»

تبصره اشتباهی

شاید بعد از تکذیبیه رسمی دولت همچنان جهت عده ای این ابهام وجود داشت که با از بین بردن مواد ذکر شده، سقف حقوق مدیران شرکت های دولتی عملا برداشته شده است هست. اصل ماجرا به چه شکلی است؟

روز گذشته مصوباتی به قصد اثبات از بین بردن سقف حقوق جهت دستمزدبگیران در شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از سوی بعضی رسانه‌ها منتشر شد.

مصوبه ای که روز گذشته تصویرش به وسیله خبرگزاری تسنیم منتشر شد، صرفا درصدد برطرف یک تناقض بود و قصد تعیین یک سقف تازه را نداشت. تناقضی که به موجب یک تبصره اضافه به وجود آمده بود: «تبصره بند 3 تصویب نامه فروردین». جهت یافتن اصل ماجرا باید به رای دیوان عدالت اداری مراجعه کرد. جهت برداشت های متناقضی که از قوانین می شود، یک رای وحدت رویه وجود دارد که به وسیله دیوان عدالت اداری صادر می شود.

رای وحدت رویه، به منظور برطرف تناقض های موجود در قوانین هست. طبق یکی از این رای ها که به وسیله دیوان اعلام شده، هر قانون آزمایشی اگر تمدید شود، قانونگذاری تازه به حساب می آید و به عنوان قانون موخر آشنا می شود. در نتیجه بر اساس این رای، تمدید یک قانون به منزله ارجحیت آن بر قوانین گذشته است و به عنوان یک قانون تازه و مورد نیاز الاجرا محسوب می شود. قانون الحاق بعضی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(موسوم به الحاق 2)، در 4 اسفند سال 1393 به تصویب رسیده هست. ولی احکام قانون مدیریت خدمات کشوری دو بار بعد از این تاریخ تمدید شده است است که آخرین آن در اسفند سال گذشته اتفاق افتاده است.

حل معادله «سقف حقوق»

در نتیجه بر اساس رای وحدت رویه دیوان عدالت، احکام این قانون به عنوان قانون موخر حاکم است و بر قانون الحاق 2 ارجحیت دارد. شرکت های دولتی نیز ملزم هستند که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف حقوق را رعایت کنند. بر اساس مکانیزم موجود، به صورت خودکار شمولیت قانون الحاق 2 به دستگاه های دولتی تعمیق پیدا نمی کند و تنها در مورد شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی که عنوان ماده 84 این قانون هست، مصداق دارد.

باید به این توصیه توجه کرد که در مصوبه ای که هیات وزیران در فروردین امسال گذراند، در مورد سقف زیاد کردن حقوق موسسات وابسته به دولت، شرکت های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی تصمیم گیری شد و در مورد شرکت های غیردولتی وابسته به نهادهای عمومی، موردی یافت نمی شود. به زبان راحت تر به عنوان نمونه در مورد کمیته امداد، مصوبه فروردین ماه هیات دولت صدق می کند؛ ولی در مورد شرکت های غیردولتی وابسته به این نهاد، طبق ماده 84 قانون الحاق 2 عمل خواهد شد.

اما تبصره ای که اکنون تصمیم به از بین بردن آن گرفته شده، دولت را وادار به اجرای قانونی می کرد که موخر نیست. این مساله تناقضی را جهت ذی حسابان به وجود آورده بود. ذی حساب به ماموری گفته می شود که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اعمال نظارت و تامین هماهنگی مورد نیاز در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی فعالیت می کند. به بیان راحت تر، یکی از وظایف ذی حساب نظارت بر رعایت سقف حقوق به وسیله دستگاه های ذی ربط است.

اگر تبصره ذکرشده پابرجا می بود، این تناقض جهت ذی حسابان استمرار می یافت که بر اساس چه قانونی باید محاسبات سقف حقوق را انجام دهند؛ قانون مدیریت خدمات کشوری یا قانون الحاق2. یکی از نمونه های آشکار تناقض این است که در قانون مدیریت خدمات کشوری سقف حقوق کلیه شاغلان دستگاه های اجرایی، نباید از 7 برابر حداقل حقوق ثابت تجاوز کند. در حالی که در ماده 84 قانون الحاق 2، سقف حقوق مدیران دولتی تا 10 برابر حداقل حقوق شورای عالی کار تعیین شده است بود. دولت نیز به منظور برطرف این ابهام، تصمیم به از بین بردن تبصره زائد می گیرد تا این ایراد حقوقی برطرف شود.

شاید این پرسش نیز جهت بعضی پیش بیاید که آیا دولت صریحا به قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره نکرده است؟ تفسیر نهادهای حقوقی دولت این بوده که با تصریح یا عدم تصریح، قانون عوض کردن نمی کند و اشاره نکردن به قوانین، به معنای کنار گذاشتن آنها نیست. با این تصریح ذی حساب می تواند هر جا که طبق تعریف مربوط به دولت شود، بر اساس قانون خدمات کشوری عمل کند و هر جا هم که منسوب به نهادهای عمومی غیردولتی باشد بر اساس قانون الحاق 2. می توان اینطور گفت که تبصره تصویب نامه 26 فروردین که این جدل را به وجود آورد به اشتباه از طرف دستگاه های پیشنهاددهنده، گنجانده شد.

واژه های کلیدی: قانون | وابسته | قانونی | فروردین | فروردین ماه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

رودریگز به سپاهان پیوست

به گزارش ایسنا، کایرو رودریگز مدافع برزیلی، با حضور در دفتر مدیرعامل کلوب و انجام توافقات لازم، با عقد قراردادی یک ساله به جمع زردپوشان ملحق شد.

رودریگز به سپاهان پیوست

رودریگز به سپاهان پیوست

عبارات مهم : پزشکی

کایرو رودریگز رسما به تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان پیوست.

به گزارش ایسنا، کایرو رودریگز مدافع برزیلی، با حضور در دفتر مدیرعامل کلوب و انجام توافقات لازم، با عقد قراردادی یک ساله به جمع زردپوشان ملحق شد.

رودریگز به سپاهان پیوست

این بازیکن از یک هفته پیش در تمرین های تیم و آزمون پزشکی کلوب شرکت کرده بود و با موافقت کرانچار قراردادش را امضا کرد.

واژه های کلیدی: پزشکی | سپاهان | رودریگز | فولاد مبارکه سپاهان | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

امروز موتلفه اسلامی به یک حزب حکومتیِِ مردمی تبدیل شده است است / بادامچیان

نایب مدیر شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: موتلفه اسلامی امروز تبدیل به یک حزب حکومتیِ مردمی شده است هست؛ یعنی در عین اینکه به آرمان‌های نظام و انقلاب پایبند

امروز موتلفه اسلامی به یک حزب حکومتیِِ مردمی تبدیل شده است است / بادامچیان

بادامچیان: امروز موتلفه اسلامی به یک حزب حکومتیِِ مردمی تبدیل شده است است

عبارات مهم : مرکزی

نایب مدیر شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: موتلفه اسلامی امروز تبدیل به یک حزب حکومتیِ مردمی شده است هست؛ یعنی در عین اینکه به آرزوی بزرگ های نظام و انقلاب پایبند بوده هست، تمام توان خود را هم جهت خدمت به مردم صرف می کند.

به گزارش ایسنا، اسدالله بادامچیان در مراسم تقدیر از عوامل اجرایی ستاد انتخابات نامزد حزب موتلفه اسلامی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: ورود حزب موتلفه اسلامی به صحنه انتخابات تنها معرفی یک نامزد انتخاباتی نبود چراکه جهت نخستین بار بعد از تاسیس نظام جمهوری اسلامی، یک حزب اسلامی کاندیدای حزبی معرفی کرد.

امروز موتلفه اسلامی به یک حزب حکومتیِِ مردمی تبدیل شده است است / بادامچیان

وی با بیان اینکه امروز اداره بسیاری از کشورهای دنیا سالهاست که به وسیله احزاب انجام می شود، گفت: ورود حزب موتلفه اسلامی به صحنه انتخابات هم در عرصه بین الملل و هم در صحنه داخلی یک موضوعیت خاص دارد و یک پدیده محسوب می شود.

نایب مدیر شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: نامزد موتلفه اسلامی با وجود فضای رقابتی که در انتخابات ریاست جمهوری وجود داشت و همچنین تخریب های شدیدی که از ناحیه رقیب صورت می گرفت، ستاره مناظرات شد و بخوبی درخشید.

نایب مدیر شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: موتلفه اسلامی امروز تبدیل به یک حزب حکومتیِ مردمی شده است هست؛ یعنی در عین اینکه به آرمان‌های نظام و انقلاب پایبند

بادامچیان خاطرنشان کرد: حزب موتلفه در صحنه انتخابات بعنوان یک مجموعه ی متشکلِ قدرتمند بگونه ای حضور یافت که در جمع باشد و در عین حال تقابل نکند و همچنین در دیگران هضم نشود بلکه بعنوان یک مستقلِ همراه و در جمع، بتواند صحنه انتخابات را طوری مدیریت کند که بعد از آخر انتخابات همه ناظرین سیاسی به دیده احترام و تکریم به او نگاه کنند.

نایب مدیر شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه موتلفه اسلامی هیچگاه در پی سلطه طلبی نبوده هست، اظهار کرد: ما یک حزب مادی گرا نیستیم که فقط بدنبال کسب قدرت باشیم بلکه هر لحظه به فکر انجام تکالیف و وظایف شرعی و الهی خود بوده ایم.

بادامچیان با تاکید بر اینکه ما در طول انتخابات با همه بزرگان، مراجع تقلید و فعالان سیاسی و گروه های استانی همراهی داشتیم و در واقع حرکت عمومی نظام را دنبال کردیم، گفت: ما تلاش کردیم طبق آنچه مقام معظم رهبری می خواستند، فضای مسابقه های انتخاباتی دوقطبی نشود.

امروز موتلفه اسلامی به یک حزب حکومتیِِ مردمی تبدیل شده است است / بادامچیان

وی با اشاره به دستاوردهای موتلفه اسلامی در انتخابات اخیر، گفت: ایجاد تحول در حزب از یک حزبی در جمع به حزبی مستقل در جمع، طرح نام حزب با استفاده از وقت مناظرات، طرح یک برنامه حزبی جهت اداره کشور، ارائه شیوه مسابقه سالم و منطقی انتخاباتی، معرفی یک فرد دانشگاهی، علمی و پاکدست بعنوان نامزد انتخابات، ارائه یک گفتمان، شعار و ضوابط جدید، رعایت اخلاق و منطق در مناظرات و قاعده مند کردن آن، فعال کردن ظرفیت های حزب، پرهیز از اسراف و ریخت و پاش در تبلیغات و ترویج فرهنگ تحزب در جامعه از جمله دستاوردهای حزب در انتخابات اخیر بود.

نایب مدیر شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه همه ما باید وظیفه خودمان را در چهل سالگی انقلاب بدانیم، تصریح کرد: موتلفه اسلامی امروز تبدیل به یک حزب حکومتیِ مردمی شده است هست؛ یعنی در عین اینکه به آرزوی بزرگ های نظام و انقلاب پایبند هست، تمام توان خود را هم جهت خدمت به مردم صرف می کند.

نایب مدیر شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: موتلفه اسلامی امروز تبدیل به یک حزب حکومتیِ مردمی شده است هست؛ یعنی در عین اینکه به آرمان‌های نظام و انقلاب پایبند

واژه های کلیدی: مرکزی | اسلامی | انتخابات | ستاد انتخابات | نامزد انتخابات | انتخابات ریاست جمهوری | اخبار سیاسی و اجتماعی

لهجه عربی تروریست های ساختمان مجلس، لهجه مغرب عربی مثل تونس یا لیبی بوده ، 1

یکی از مهاجمان به وسیله سپاه دستگیر شد/ دو نفر از چهار تروریستی که به مجلس وارد شده است بودند ، بر اثر انفجار جلیقه های خود کشته شدند/ 12 نفر شهید شدند/ لهجه عر

لهجه عربی تروریست های ساختمان مجلس، لهجه مغرب عربی مثل تونس یا لیبی بوده ، 1

یکی از مهاجمان به وسیله سپاه دستگیر شد/ 12 نفر شهید شدند/ لهجه عربی تروریست های ساختمان مجلس، لهجه مغرب عربی مثل تونس یا لیبی بوده

عبارات مهم : ایران

یکی از مهاجمان به وسیله سپاه دستگیر شد/ دو نفر از چهار تروریستی که به مجلس وارد شده است بودند ، بر اثر انفجار جلیقه های خود کشته شدند/ 12 نفر شهید شدند/ لهجه عربی تروریست های ساختمان مجلس، لهجه مغرب عربی مثل تونس یا لیبی بوده/ نخستین توضیحات ناجا: اوضاع کاملا تحت کنترل است

دو نفر از چهار نفر تروریستی که به مجلس وارد شده است بودند ، بر اثر انفجار جلیقه های خود کشته شدند.

لهجه عربی تروریست های ساختمان مجلس، لهجه مغرب عربی مثل تونس یا لیبی بوده ، 1

سیدحسین نقوی حسینی: بر اساس خبرهایی که داریم یکی از مهاجمان به وسیله نیروهای سپاه پاسداران دستگیر شده است است.

با اتمام عملیات تروریستی صبحگاه امروز در مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی مدیر مجلس از ساختمان پارلمان دیدار کرد.

یکی از مهاجمان به وسیله سپاه دستگیر شد/ دو نفر از چهار تروریستی که به مجلس وارد شده است بودند ، بر اثر انفجار جلیقه های خود کشته شدند/ 12 نفر شهید شدند/ لهجه عر

12نفر در اتفاق تروریستی امروز پایتخت کشور عزیزمان ایران شهید شدند

سرپرست اورژانس کشور به میزان خبر داد: تاکنون 12 نفر در عملیات های تروریستی پایتخت کشور عزیزمان ایران به شهادت رسیدند/ میزان

امیرعبداللهیان،دستیار خاص مدیر مجلس درتوییتی در تصویر العمل به اتفاق تروریستی امروزمجلس گفت:همه چیز تحت کنترل هست. کشور عزیزمان ایران جای تروریست ها نیست. مبارزه باتروریسم قویا ادامه خواهد یافت

لهجه عربی تروریست های ساختمان مجلس، لهجه مغرب عربی مثل تونس یا لیبی بوده ، 1

یک کارشناس زبان عربی به «انتخاب» گفت: لهجه عربی تروریست های ساختمان مجلس، لهجه مغرب عربی مثل تونس یا لیبی بوده است/ انتخاب

وزیر خارجه ایتالیا: حملات پایتخت کشور عزیزمان ایران نشان داد که نیازبه یک استراتژی بلند مدت علیه تروریسم است

یکی از مهاجمان به وسیله سپاه دستگیر شد/ دو نفر از چهار تروریستی که به مجلس وارد شده است بودند ، بر اثر انفجار جلیقه های خود کشته شدند/ 12 نفر شهید شدند/ لهجه عر

درگیری مسلحانه یک نماینده مجلس با تروریست ها: هنگام ورود به مجلس با تروریست ها درگیر شد

محمود صادقی، نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: ما هنگامی که در صحن مجلس بودیم هیچ گونه صدایی نمی شنیدیم و از طریق پیامک و اینترنت متوجه این ماجرا شدیم. تا این که چند نفر از نمایندگان هنگام ورود به صحن مجلس با صحنه تیراندازی و صدای شلیک روبرو می شوند، حتی یکی از نمایندگان هنگام ورود با تروریست ها درگیر می شود و با کلت به سوی آن ها شلیک می کند. ولی در اوضاع در درون صحن عادی بود و ریاست مجلس را آقای پزشکیان بر عهده داشت. به طوری که ما نماز ظهر را به امامت حجت الاسلام سالک در صحن اقامه کردیم و بعد از آن با ورود آقای لاریجانی و مدیریت تحسین برانگیز ایشان به صورت گروهی از درب بهارستان خارج شدیم.

لهجه عربی تروریست های ساختمان مجلس، لهجه مغرب عربی مثل تونس یا لیبی بوده ، 1

نخستین توضیحات ناجا راجع به دو اتفاق تروریستی امروز/ اوضاع کاملا تحت کنترل است

مرکز اطلاع رسانی پلیس:

صبح امروز تروریست هایی قصد ورود به حرم حضرت امام خمینی (ره) و کلانتری حرم را داشتند که با ضرب گلوله تک تیراندازان پلیس ناکام ماندند. یکی از تروریست ها بعد از اصابت گلوله خود را منفجر کرده که در پی این اقدام به کسی آسیب نرسید.

تروریست دیگری که اقدام به تیراندازی به سمت مردم کرده بود، با ضربه گلوله ای به سرش از پای در آمده و قبل از منفجر کردن خودش تحت کنترل قرار داده شد که از این فرد مقادیری نارنجک و مواد منفجره کشف و ضبط شد.

در این میان یکی از ماموران پلیس زخمی شد که حال عمومی وی کاملا مساعد هست. در حال حاضر نیز نیروهای انتظامی در محل حضور داشته و اوضاع محدوده را کاملا در دست دارند ضمن اینکه عوامل سپاه انصار نیز که مسوولیت حراست و حفاظت از حرم امام خمینی (ره) را بر عهده دارند در محدوده مستقر می باشند.

نیروی انتظامی با اشاره به حوادث رخ داده در مجلس شورای اسلامی نیز گفت:

مأموران یگان خاص پلیس که به نوپو مشهور بودند در محل حضور داشته و در کنار عوامل سپاه وارد عمل شدند. عوامل پلیس در این محدوده مستقر بوده و محدوده های منتهی به مجلس شورای اسلامی نیز کاملا تحت کنترل است.

نیروی انتظامی از شهروندان خواسته است که از تجمع و حضور در اطراف این مناطق خودداری کرده و هرگونه موارد مشکوک را به شماره تلفن 113 یا 110 اطلاع دهند./ ایسنا

جلیقه انتحاری خنثی شده است در ساختمان مجلس به وسیله نیروهای امنیتی

پاکسازی ساختمان مجلس به وسیله نیروهای حفاظتی

واژه های کلیدی: ایران | کنترل | تروریست | ساختمان | تروریستی | تروریست ها | عملیات تروریستی | اخبار سیاسی و اجتماعی

لهجه عربی تروریست های ساختمان مجلس، لهجه مغرب عربی مثل تونس یا لیبی بوده ، 1

لهجه عربی تروریست های ساختمان مجلس، لهجه مغرب عربی مثل تونس یا لیبی بوده ، 1

افزایش وام جهت بیکاران فایده ندارد ، بیکاری عامل مهم رکود مسکن

یک مدرس اقتصاد دانشگاه گفت: بااهمیت ترین علت عمده رکود مسکن، بیکاری جوانان و عدم میل به آنها به تشکیل خانوار است که باعث کم کردن تقاضای مسکن شده است است.

افزایش وام جهت بیکاران فایده ندارد ، بیکاری عامل مهم رکود مسکن

بیکاری عامل مهم رکود مسکن/افزایش وام جهت بیکاران فایده ندارد

عبارات مهم : بیکاری

یک مدرس اقتصاد دانشگاه گفت: بااهمیت ترین علت عمده رکود مسکن، بیکاری جوانان و عدم میل به آنها به تشکیل خانوار است که باعث کم کردن تقاضای مسکن شده است است.

علی اکبر قلی زاده در گفتگو با مهر گفت: یکی از بااهمیت ترین علل کم کردن تقاضا جهت مسکن و رکود این بخش، بیکاری و کم کردن شدید تشکیل خانوار تازه هست؛ بر این اساس، در سال های گذشته که رشد بیکاری کند یا متوقف بود و تعداد بیکاران عمدتا به افراد بدون تحصیلات دانشگاهی محدود می شد، بسیاری از افراد بعد از اتمام تحصیلات در دانشگاه، در جایی شاغل شده است و سپس می توانستند با توجه به درآمد خود، از انواع تسهیلات مسکن جهت ساخت یا خرید استفاده کنند؛ ولی در حال حاضر به علت بیکاری به خصوص در بخش فارغ التحصیلان دانشگاهی، آنها از ازدواج و تشکیل خانواده سر باز می زنند درنتیجه از حجم تقاضای مسکن کاسته شده است است.

افزایش وام جهت بیکاران فایده ندارد ، بیکاری عامل مهم رکود مسکن

وی ادامه داد: هنگامی که کل اقتصاد کشور در رکود واقع شده است است و بخش شخصی نیز از ایجاد شغل تازه ناتوان هست، معلوم است که دیگر افراد نمی توانند قسط بدهند و وام خرید مسکن بگیرند؛ بنابراین آنچه دولت اعلام می کند جنبش طرف تقاضای مسکن را زیاد کردن داده، هرچند که درست هم باشد، ولی فایده ای ندارد؛ چون وام گیرنده ها یا بیکارند یا اگر شغل دارند، آنقدر درآمدهایشان ناپایدار و دور از واقعیت اقتصادی جامعه است که دیگر کفاف پرداخت اقساط را نمی دهد؛ بنابراین به سمت وام مسکن نمی روند.

این مدرس اقتصاد دانشگاه با اشاره به افت شدید حجم مهاجرت از شهرها و روستاها به پایتخت کشور عزیزمان ایران در سال های اخیر تصریح کرد: طی دهه های ۷۰ و ۸۰ شاهد مهاجرت بی رویه از سایر استان ها به مرکز بودیم که با توجه به تقاضای بالای مهاجران جهت ابتیاع مسکن، این بخش همواره از رشد خوبی برخوردار بود؛ ولی از اوخر دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰ مهاجرت به پایتخت به صورت خانوادگی متوقف و در بعضی موارد منفی شده است هست؛ به همین علت یکی دیگر از دلایل رشد این بخش از بین رفته و حتی بر میزان عرضه آن نیز افزوده است که خود می تواند از دلایل رکود بازار مسکن باشد؛ علت توقف مهاجرت به مرکز نیز این است که اکثر افراد دریافته اند که دیگر در پایتخت کشور عزیزمان ایران نمی توانند مشاغل پایدار و ثابت بیابند و باید به شغل های خدماتی با ارزش افزوده پایین روی بیاورند.

یک مدرس اقتصاد دانشگاه گفت: بااهمیت ترین علت عمده رکود مسکن، بیکاری جوانان و عدم میل به آنها به تشکیل خانوار است که باعث کم کردن تقاضای مسکن شده است است.

وی با تأکید بر اینکه بااهمیت ترین علت توانمند شدن خانوارها در کشور عزیزمان ایران جهت خرید مسکن، تسهیلات بانکی است و به خاطر تورم، معمولا ایرانی ها کمتر از سیستم بعد انداز استفاده می کنند، افزود: هنگامی که مبالغ اقساط وام های مسکن اوج هست، معلوم است که میل به خانوارها به دریافت تسهیلات پایین هست؛ هر چه قدر هم مبلغ تسهیلات را بالاتر ببرند، جذابیتی جهت خانوارها ایجاد نمی شود. چون از بازپرداخت اقساط آن مطمئن نیستند. علت آن نیز کوچک شدن کلی اقتصاد نفتی کشور هست. اینکه مقامات دولتی می گویند اقتصاد بزرگ تر شده، صرفا به علت زیاد کردن فروش نفت است ولی در خصوص رشد بخش شخصی و ایجاد اشتغال، به مشکل می توان این ادعا را اثبات کرد.

واژه های کلیدی: بیکاری | اقتصاد | مهاجرت | اقتصادی | تسهیلات | تسهیلات مسکن | اخبار اقتصادی و بازرگانی

سوریه خواهان داروهای ساخت روسیه است

به گزارش ایسنا از وستی، حبیب عبود، معاون وزیر بهداشت و سلامت سوریه گفت: ما آماده عقد قرارداد دو جانبه با روسیه جهت ثبت و واردات دارو های ساخت این کشور به سوریه

سوریه خواهان داروهای ساخت روسیه است

سوریه خواهان داروهای ساخت روسیه است

عبارات مهم : روسیه

سوریه بازار درمانی خود را در اختیار داروهای روسی قرار می دهد.

به گزارش ایسنا از وستی، حبیب عبود، معاون وزیر بهداشت و سلامت سوریه گفت: ما آماده عقد قرارداد دو جانبه با روسیه جهت ثبت و واردات دارو های ساخت این کشور به سوریه هستیم.

سوریه خواهان داروهای ساخت روسیه است

وی افزود: پیشتر وزارت بهداشت روسیه محموله ای از واکسن تولیدی خود را به رایگان در اختیار مراکز درمانی سوریه قرار داد ولی روسیه پیشنهادی جهت صادرات دارویی به ما اعلام نکرده است.

این مقام سوری ادامه داد: سوریه درخواستی رسمی جهت همکاری های دوجانبه درخصوص تامین نیازهای دارویی به طرف روسی ارسال کرده که ظاهرا در دست بررسی است و ما خواهان تسریع آن هستیم.

به گزارش ایسنا از وستی، حبیب عبود، معاون وزیر بهداشت و سلامت سوریه گفت: ما آماده عقد قرارداد دو جانبه با روسیه جهت ثبت و واردات دارو های ساخت این کشور به سوریه

عبود خاطرنشان کرد، تحریم های آمریکا و غرب باعث شده است که سوریه نتواند بسیاری از نیازهای دارویی و پزشکی خود را از تولیدکنندگان خارجی دریافت کنند و در این خصوص با کمبود امکانات پزشکی و درمانی فراوانی روبه رو است.

واژه های کلیدی: روسیه | سوریه | پزشکی | دارویی | درمانی | بهداشت | اخبار بین الملل

امواج گرانشی جهت سومین مرتبه در فضا مشاهده شد

دانشمندان جهت سومین بار امواج گرانشی را که از برخورد دو سیاهچاله به وجود آمده بود را در فضا مشاهده کردند. 

امواج گرانشی جهت سومین مرتبه در فضا مشاهده شد

امواج گرانشی جهت سومین مرتبه در فضا مشاهده شد

عبارات مهم : محققان

دانشمندان جهت سومین بار امواج گرانشی را که از برخورد دو سیاهچاله به وجود آمده بود را در فضا مشاهده کردند.

به گزارش مهر به نقل از اسپیس، محققان LIGOبرای سومین بار امواج گرانشی را در فضا مشاهده کردند. نخستین مرتبه دانشمندان این امواج را سال گذشته مشاهده کردند. این بزرگترین کشف علمی قرن نام گرفت.

امواج گرانشی جهت سومین مرتبه در فضا مشاهده شد

اکنون جهت سومین بار دانشمندان شاهد امواج گرانشی بودند که از برخورد دو سیاهچاله در فاصله ۳ میلیارد سال نوری با زمین به وجود آمده بود.

حجم سیاهچاله تازه ۴۹ برابر خورشید است و فاصله میان دو سیاهچاله ای را پر می کند که قبلا Ligo آن را کشف کرده بود.

دانشمندان جهت سومین بار امواج گرانشی را که از برخورد دو سیاهچاله به وجود آمده بود را در فضا مشاهده کردند. 

البته محققان لیگو با همکاری مرکز LSC این مشاهده را در چهارم ژانویه ۲۰۱۷ انجام داده اند.

به گفته این محققان امواج گرانشی پنجره ای تازه جهت مشاهده دنیا و دستیابی به دانش راجع به ماهیت های مرموزی مانند سیاهچاله ها و ستاره های نوترونی می گشایند.

واژه های کلیدی: محققان | مشاهده | دانشمندان | اخبار علمی و آموزشی

ترک‌ها سد می‌سازند، آب می‌برند، گرد و خاک کشور عزیزمان ایران و عراق تمام نمی‌شو

ترکیه با اقداماتی که در پیش گرفته، ٣٠ میلیارد از ٨٠ میلیارد متر مکعب آبی که به کشورهای پایین دست سرازیر می‌شود را قطع می‌کند. با زیاد کردن ریزگردها، کیفیت زندگی

ترک‌ها سد می‌سازند، آب می‌برند، گرد و خاک کشور عزیزمان ایران و عراق تمام نمی‌شو

استراتژی آبی ترکیه علیه کشور عزیزمان ایران / ترک ها سد می سازند، آب می برند، گرد و خاک کشور عزیزمان ایران و عراق تمام نمی شود

عبارات مهم : ایران

ترکیه با اقداماتی که در پیش گرفته، ٣٠ میلیارد از ٨٠ میلیارد متر مکعب آبی که به کشورهای پایین دست سرازیر می شود را قطع می کند. با زیاد کردن ریزگردها، کیفیت زندگی مردم کشور عزیزمان ایران و عراق با ادامه ساخت ایلیسو تا سال ١٤٠٥ به حداقل می رسد

شهروند نوشت: ترکیه کمر همت به ساختن «ایلیسو» بسته هست. سدی که در مرز جنوب شرقی ترکیه و روی رود دجله ساخته می شود؛ آب دجله به «اروند رود» کشور عزیزمان ایران سرازیر می شود. درحالی که پیش از این هم نسبت به احداث سدهای متفاوت روی رودهای مادری مثل دجله و فرات، بارها و بارها هشدار داده شده است بود، روند سدسازی ترکیه بی توجه به اوضاع کشورهای پایین دستی مثل کشور عزیزمان ایران و عراق ادامه دارد تا میزان آب در تالاب هورالعظیم به حداقل خود برسد و خشک شود. البته خسارات احداث این سد به هورالعظیم محدود نمی شود و خسارات جبران ناپذیری جهت کشورهای پایین دست به بار خواهد آورد. از پرسشها معیشتی که جهت ساکنان منطقه به وسیله ریزگردها پیش خواهد آمد، گرفته تا ایجاد فرآیندهایی نظیر بیابان زایی و خشکسالی در عراق و حتی ایران.

ترک‌ها سد می‌سازند، آب می‌برند، گرد و خاک کشور عزیزمان ایران و عراق تمام نمی‌شو

محمدحسین کریمی پور، مدیر سابق کمیسیون کشاورزی اتاق کشور عزیزمان ایران می گوید: نزدیک ٤ دهه است که ترک ها با شروع طرح های برنامه ریزی شده است تصمیم به مهار آب های سرچشمه کوهستان های ترکیه در داخل کشور خودشان گرفته اند تا زمین های بی آب ارزش را نجات دهند. ترکیه با اقداماتی که در پیش گرفته، ٣٠ میلیارد از ٨٠ میلیارد متر مکعب آبی که به کشورهای پایین دست سرازیر می شود را قطع می کند.

ترکیه با به آخر رساندن این اقدام، بزرگترین ترساندن محیط زیستی علیه کشور عزیزمان ایران را انجام داده و استاندارد زندگی ایرانی ها را تا سال ١٤٠٥ تا مرز قابل توجهی کم کردن می دهد. به گفته او، حاکمیت ها در کشورهای مختلف، توان و منابع محدودی دارند و تا مادامی که محیط زیست جزو اولویت عملکردی حاکمیت کشور عزیزمان ایران نباشد، روند پایین آمدن استاندارد زندگی ایرانی ها ادامه خواهد داشت.

ترکیه با اقداماتی که در پیش گرفته، ٣٠ میلیارد از ٨٠ میلیارد متر مکعب آبی که به کشورهای پایین دست سرازیر می‌شود را قطع می‌کند. با زیاد کردن ریزگردها، کیفیت زندگی

محسن رشید فرخی، نایب مدیر دوم اتاق بازرگانی کشور عزیزمان ایران ولی اعتقاد است که وزارت نیرو هشدارهای مورد نیاز را داده و حالا نوبت وزارت خارجه است که پیگیر عنوان سدسازی های ترکیه باشد.

داستان از چه قرار است؟

در سال ١٩٩٢ دولت ترکیه با افتتاح سد بزرگ آتاتورک روی رود فرات که ظرفیت آن معادل ۶۵۰ سد ایرانی بود، عملا شروع شکل گیری ریزگردها در غرب کشور عزیزمان ایران و شدت یافتن بیابان زایی در عراق را رقم زد. دولت ترکیه همچنان مصمم است این بار سد ایلیسو را روی رود دجله بسازد و با این کار از ورود ٥٦ درصد منابع آب دجله به خاک عراق جلوگیری کند.

سد ایلیسو، یکی از سدهای بزرگ در حال احداث در کشور ترکیه است که ساخت آن از سال ٢٠٠٦ شروع شد و در سال ٢٠١٩ به آخر خواهد رسید. با توجه به مرزی بودن این سد در جنوب شرق ترکیه و احداث آن روی رود دجله که به خاک عراق سرازیر می شود و محیط زیست کشور کشور عزیزمان ایران را نیز به خود وابسته کرده هست، این سد نیازمند مجوزهای قانونی بین المللی و جلب رضایت کشورهای کشور عزیزمان ایران و عراق است که دولت ترکیه بدون اخذ مجوزهای قانونی از مجامع بین المللی درحال ساخت آن است.

ترک‌ها سد می‌سازند، آب می‌برند، گرد و خاک کشور عزیزمان ایران و عراق تمام نمی‌شو

آشفتگی عراق و سوریه؛ سوءاستفاده ترکیه

بزرگترین اتفاق زیست محیطی منطقه ما در ٤٠ سال اخیر، تلاش ترکیه جهت تسلط کامل بر آب دجله و فرات هست. کریمی پور ضمن اعلام این عنوان ادامه می دهد: سرزمین های عراق و روسیه به وسیله دجله و فرات سیراب می شوند که بخش اعظم مصرف آب انسانی این دو کشور، به وسیله این دو رود تأمین می شود.

ترکیه با اقداماتی که در پیش گرفته، ٣٠ میلیارد از ٨٠ میلیارد متر مکعب آبی که به کشورهای پایین دست سرازیر می‌شود را قطع می‌کند. با زیاد کردن ریزگردها، کیفیت زندگی

در سال های اخیر هر دو کشور عراق و سوریه درگیر تنش های متفاوت بودند و ترکیه از این نابسامانی نهایت سوءاستفاده را کرده هست. به گفته این کارشناس، صدام در دوره هایی که قدرت کافی داشت همه تلاش خود را کرد تا از آب های ورودی عراق محافظت کند ولی این دوره قدرت بسیار کوتاه بود.

پرداخت صورتحساب حماقت ترکیه با ماست

حالا برداشت بی رویه ترکیه از سرچشمه و زیاد کردن بی رویه جمعیت و به تبع آن زیاد کردن سرانه آب به وسیله انسان مزید بر علت شده است هست. کریمی پور می گوید: امروز کشورهای همسایه مشغول پرداخت بهای حماقت و خودخواهی ترکیه هستند. سیکل های موضعی آب، خشک شدن حوزه ها، پدیده گردوغبار و ریزگردها و زیاد کردن فاضلاب در دهانه اروند رود بهایی است که کشورهای همسایه و البته کشور عزیزمان ایران امروزه می پردازند. به عقیده من در بازه زمانی سال ١٣٩٠ تا ١٤٠٥، هیچ چیز به اندازه ریزگرد ها باعث کم کردن استاندارد زندگی ایرانی ها نشده است.

ترک‌ها سد می‌سازند، آب می‌برند، گرد و خاک کشور عزیزمان ایران و عراق تمام نمی‌شو

فاجعه زیست محیطی در انتظار کشورهای اطراف دجله هست. روز گذشته بهرام طاهری، مشاور وزیر نیرو در این باره به ایلنا گفته است: کشوری که آبی را سهم خودش فرض می کند، هنگامی که می خواهد به کشور دیگری بدهد، امتیازاتی را از کشور پایین دست طلب می کند؛ همانند آنچه اکنون بین ترکیه با عراق و سوریه رخ می دهد.

او با اشاره به این که جهت مهار ریزگردها باید با کشورهای همسایه نیز به توافق برسیم، گفت: کشورها باید بر سر حوضه های آبریز و رودخانه های یکسان به توافق برسند، آیا که در بعضی موارد شاهدیم که اکنون کشورها دچار عدم توافق سیاسی شده است اند و این پرسشها جهت حل شدن نیاز به فشار بین المللی و استمرار مذاکرات دارد.طاهری با بیان این که منشأ بسیاری از ریزگردهای کشور عزیزمان ایران از کشورهای سوریه، عراق، اردن، اسراییل، عربستان و الجزایر هست، افزود: این ریزگردها هرچه از مناطق دورتر می آیند، ریزتر و خطرناک ترند.

تابناک به نقل از محمد درویش، مدیرکل دفتر همکاری های مردمی شرکت حفاظت محیط زیست نوشته است: سدهای ساخته شده است روی دجله و فرات، تمام آب این دو رودخانه را می گیرند. به گفته او، خشک شدن تالاب های مرکزی عراق و سوریه، تبدیل تالاب هورالعظیم به بزرگترین کانون بحرانی ریزگرد در منطقه، درگیری ٢٥ استان غربی و مرکزی کشورمان با معضل ریزگردها و زیاد کردن چشمگیر این مسأله، نمونه ای از ارمغان از بین بردن حقابه دجله و فرات هست. نابودی بیش از ٦ و نیم میلیون هکتار از اراضی کشاورزی عراق و سوریه، ایجاد کانون های فرسایش بادی و تولید گردوخاک، خشکی عراق و گردوغبار برخاسته از این کشور بر روی ایران، از دیگر آسیب های جبران ناپذیر اقدام دولت ترکیه با احداث سدهای گاپ است.

حالا چرا؟

بیست سال است که متفکران و کارشناسان ایرانی نسبت به پیامدهای خشک شدن دجله و فرات و سدسازی روی آنها هشدارهای مورد نیاز را به وزارتخانه های مربوطه داده اند ولی حاکمیت در کشور عزیزمان ایران همواره دغدغه های مهمتری از مسائلی مثل آب و محیط زیست داشته است.

این را مدیر سابق کمیسیون کشاورزی اتاق کشور عزیزمان ایران اعلام کرده و توضیح می دهد: حاکمیت ها در سراسر دنیا توان و منابع محدودی دارند و به قول گاندی این عملکرد است که اولویت ها را مشخص می کند.

او با انتقاد از عملکرد مسئولان ایرانی در حوزه محیط زیست می گوید: تمام چالش هایی که مردم کشور ما امروزه با آن مواجه هستند زاییده کیفیت پایین حکمرانی در تعیین اولویت هاست. حتی زمانی که اهمیت اولویت ها را متوجه می شویم، دولت ها به عنوان مجری، فربه گران و نادان هستند. او شاهد مثال این ادعا را مقایسه تعداد کارمندان ایرانی با ژاپنی گرفته و می گوید به ازای هر ١٥ کارمند ایرانی، یک نفر در ژاپن از دولت حقوق می گیرد.

از کمپین های مردمی تا اطلاع رسانی

رشید فرخی می گوید که دولت یازدهم و دولت دوازدهم یکی از پیگیرترین مجریان عنوان سدسازی های غیرقانونی بوده و هستند. این روند باید با مسالمت و دوستی جلو رود.

نایب مدیر اتاق کشور عزیزمان ایران نسبت به حل این عنوان خوش بین است و می گوید تعداد قابل توجهی کمپین مردمی جهت مباحث این چنینی راه اندازی شده است که در یک نمونه آن توانستیم مناطق حفاظت شده است مان را نجات دهیم. ولی باید پرسید آیا راجع به این فاجعه محیط زیستی که بیخ گوش مان هست، چقدر به مردم اطلاع رسانی کرده ایم؟ چند درصد مردم از علت واقعی ریزگردها و بحران های احتمالی در راه مطلعند و جهت راه اندازی کمپین های مردمی متحد شده است اند؟

واژه های کلیدی: ایران | ترکیه | سوریه | ایرانی | ایرانی | ریزگردها | کشورهای مختلف | اخبار اجتماعی

تصاویر ، وقتی یک پل هوایی چندین کیلومتری و متروکه به باغچه هوایی در شهر سئول تبدیل می شود

پل هوایی متروکه ای که چندین کیلومتر درازی دارد در مرکز شهر سئول به محل پرورش و نگهداری از بیش از ۲۴ هزار گیاه، درختچه و درخت تبدیل شده است است.

تصاویر ، وقتی یک پل هوایی چندین کیلومتری و متروکه به باغچه هوایی در شهر سئول تبدیل می شود

وقتی یک پل هوایی چندین کیلومتری و متروکه به باغچه هوایی در شهر سئول تبدیل می شود /تصاویر

عبارات مهم : اخبار

پل هوایی متروکه ای که چندین کیلومتر درازی دارد در مرکز شهر سئول به محل پرورش و نگهداری از بیش از ۲۴ هزار گیاه، درختچه و درخت تبدیل شده است است.

پل هوایی یاد شده است در دهه ۱۹۷۰ میلادی در قلب شهر سئول ساخته شد تا غرب این شهر را به شرق آن وصل کند. این مسیر از بزرگ ترین بازار سنتی سئول در شرق تا پارک ها و فضاهای سبز در غرب ادامه داشت. ولی در سال ۲۰۰۶ میلادی، پیرو ازدحام جمعیت و تردد زیاد، شهردار سئول اعلام نمود که این سازه با ارتفاع ۱۷ متری، استحکام مورد نیاز جهت عبور و مرورهای روزانه را ندارد و آن را ناامن خواند.

در پی این بیانیه، گفته شد قرار است پل بازسازی شده است و استحکامات مورد نیاز به آن اضافه شوند. ولی طی چندین جلسه مذاکره با کارشناسان شهرسازی و نظرسنجی از مردم، تصمیم بر این شد که این پل به فضای سبز شناور در آسمان و مسیر پیاده روی طولانی عوض کردن کاربری دهد.

تصاویر ، وقتی یک پل هوایی چندین کیلومتری و متروکه به باغچه هوایی در شهر سئول تبدیل می شود

برای این منظور، مسابقه ای جهت گزینش برترین طراحی برگزار شده است و یک موسسه هنری اتریشی موسوم به MVRDV برنده شد و طرح آن ها به مرحله اجرا در آمد.

این مسیر، Seoullo 7017 نام دارد و به معنای «به سمت سئول» و «خیابان سئول» هست. این در حالی است که رقم ۷۰۷۱ به سال ساخت این پل هوایی در سال ۱۹۷۰ میلادی و عوض کردن کاربری آن در سال ۲۰۱۷ اشاره دارد.

پل هوایی متروکه ای که چندین کیلومتر درازی دارد در مرکز شهر سئول به محل پرورش و نگهداری از بیش از ۲۴ هزار گیاه، درختچه و درخت تبدیل شده است است.

بعلاوه، این باغچه هوایی جهت انجام مطالعات کشاورزی نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت. به این ترتیب که بخشی از آن به پرورش گونه های گیاهی تازه و بخشی دیگر به پروش گل و گیاه جهت استفاده شدن در دیگر فضاهای سبز شهر سئول تخصیص داده شده است خواهند یافت.

روی این پل هوایی، مجموعه ای از باغچه های کوچک که هر کدام رنگ، عطر، ساختار و طرح اختصاصی خود را دارند به چشم می خورد که بنا بر فصول متفاوت سال، چشم انداز آن ها عوض کردن کرده و مناظر فوق العاده قشنگی را رقم می زنند.

تصاویر ، وقتی یک پل هوایی چندین کیلومتری و متروکه به باغچه هوایی در شهر سئول تبدیل می شود

شهروندان سئول در بهار شاهد شکوفه های گیلاس، در تابستان درختان میوه، در پائیز و زمستان نیز شاهد تظاهر درختان افرا هستند.

پل هوایی متروکه ای که چندین کیلومتر درازی دارد در مرکز شهر سئول به محل پرورش و نگهداری از بیش از ۲۴ هزار گیاه، درختچه و درخت تبدیل شده است است.

تصاویر ، وقتی یک پل هوایی چندین کیلومتری و متروکه به باغچه هوایی در شهر سئول تبدیل می شود

اخبار گوناگون – روزیاتو

واژه های کلیدی: اخبار | باغچه | تبدیل | درختان | کاربری | میلادی | استفاده | اخبار گوناگون

تصاویر ، وقتی یک پل هوایی چندین کیلومتری و متروکه به باغچه هوایی در شهر سئول تبدیل می شود

تصاویر ، وقتی یک پل هوایی چندین کیلومتری و متروکه به باغچه هوایی در شهر سئول تبدیل می شود

تصاویر ، نهنگ عنبر پنج میلیاردی شد+ استقبال گیشه از ویلایی‌ها

به گزارش میزان، جدول فروش هفتگی سینمای کشور عزیزمان ایران با اعلام صدرنشینی فیلم سینمایی “نهنگ عنبر۲” ساخته سامان مقدم منتشر شد.

تصاویر ، نهنگ عنبر پنج میلیاردی شد+ استقبال گیشه از ویلایی‌ها

نهنگ عنبر پنج میلیاردی شد/استقبال گیشه از ویلایی ها+تصاویر

عبارات مهم : ایران

به گزارش میزان، جدول فروش هفتگی سینمای کشور عزیزمان ایران با اعلام صدرنشینی فیلم سینمایی “نهنگ عنبر۲” ساخته سامان مقدم منتشر شد.

تصاویر ، نهنگ عنبر پنج میلیاردی شد+ استقبال گیشه از ویلایی‌ها

از نکات بارز جدول فروش این هفته از سینمای کشور عزیزمان ایران می توان به زیاد کردن فروش فیلم ویلایی ها و ارتقا رتبه این اثر به عنوان فیلم چهارم باکس آفیس کشور عزیزمان ایران اشاره کرد.

به گزارش میزان، جدول فروش هفتگی سینمای کشور عزیزمان ایران با اعلام صدرنشینی فیلم سینمایی “نهنگ عنبر۲” ساخته سامان مقدم منتشر شد.

نهنگ عنبر ۲

فروش هفتگی: ۲,۹۹۷,۲۰۸,۰۰۰ تومان

فروش کلی: ۵,۶۹۹,۴۵۲,۰۰۰ تومان

نویسنده و کارگردان: سامان مقدم

تصاویر ، نهنگ عنبر پنج میلیاردی شد+ استقبال گیشه از ویلایی‌ها

بازیگران: رضا عطاران، مهناز افشار، ویشکا آسایش، حسام نواب صفوى، امیرحسین آرمان، سیروس گرجستانى، رضا ناجی و على قربان زاده

خلاصه داستان فیلم: این فیلم در مقطع زمانی “نهنگ عنبر” می گذرد و برشی دیگر از زندگی شخصیت های مهم قصه یعنی همان ارژنگ و رویا با بازی رضا عطاران و مهناز افشار در همان دوران هست.

به گزارش میزان، جدول فروش هفتگی سینمای کشور عزیزمان ایران با اعلام صدرنشینی فیلم سینمایی “نهنگ عنبر۲” ساخته سامان مقدم منتشر شد.

گشت ۲

تصاویر ، نهنگ عنبر پنج میلیاردی شد+ استقبال گیشه از ویلایی‌ها

فروش هفتگی: ۴۵۶,۲۳۳,۰۰۰ تومان

فروش کلی: ۱۹,۰۱۹,۰۲۷,۰۰۰ تومان

نویسنده: مهدی محمدنژادیان، سعید سهیلی

کارگردان: سعید سهیلی

بازیگران: حمید فرخ نژاد، پولاد کیمیایی، ساعد سهیلی، بهاره افشاری، ترلان پروانه، سارا سهیلی، ساناز طاری، امید روحانی، اسدالله یکتا، صفر کشکولی، فاطمه شکری

خلاصه داستان فیلم: عباس و حسن بعد از پنج سال از زندان آزاد شده، سراغ عطا می روند. عطا در این مدت در کما بوده و به تازگی به هوش آمده و به زندگی عادی بازگشته هست. این سه رفیق دوباره با هم همراه شده، در پی کاری شرافتمندانه می گردند. ولی بعد از تلاش های بسیار، ناچار می شوند.

برادرم خسرو

فروش هفتگی: ۲۲۰,۷۹۵,۰۰۰ تومان

فروش کلی: ۳۷۹,۶۷۶,۰۰۰ تومان

نویسندگان: احسان بیگلری، پریسا هاشم پور

کارگردان:احسان بیگلری

بازیگران: شهاب حسینی، ناصر هاشمی، هنگامه قاضیانی

خلاصه داستان فیلم: برادرم خسرو با محوریت قرار دادن شیزوفرنی به عنوان به عنوان یک بیماری روحی، داستان دو برادر را روایت می کند که در رابطه خود دچار مسئله شده است اند.

ویلایی ها

فروش هفتگی: ۹۵,۵۶۱,۰۰۰ تومان

فروش کلی: ۱۸۶,۹۹۳,۰۰۰ تومان

نویسنده: منیر قیدی، ارسلان امیری

کارگردان: منیر قیدی

بازیگران: طناز طباطبایی، پریناز ایزدیار، آناهیتا افشار، علی شادمان، ثریا قاسمی

خلاصه داستان فیلم : در سال هاي جنگ، خانواده برخي رزمندگان در مجتمع هاي ويلايي در حوالي خط مقدم ساکن شده است اند…

تیک آف

فروش هفتگی: ۹۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان

فروش کلی: ۸۸۰,۴۲۸,۰۰۰ تومان

نویسنده و کارگردان: احسان عبدی پور

بازیگران: مصطفی زمانی، پگاه آهنگرانی، رضا یزدانی، سوگل قلاتیان، حمزه مقدم

خلاصه داستان فیلم : در آخر جشنی شبانه، زندگی چهار دختر و پسر، به سمت غریبی سر کج می کند. هیجان. شوخی شوخی و بازی بازی، راه می افتند تا از عقده های چندساله ارزش کام بگیرند. شوخی تا سرحد جنون. هر شرطی بجز مرگ.

فیلم های “آشوب” با ۸۱,۰۹۹,۰۰۰ تومان؛ “خوب بد جلف” با ۶۷,۵۲۸,۰۰۰ تومان و “ماجرای نیمروز” با ۵۶,۳۱۶,۰۰۰ تومان و “نقطه کور” با ۲۳,۳۴۵,۰۰۰ تومان فروش رتبه های ششم تا دهم جدول فروش سینمای کشور عزیزمان ایران را در اختیار دارند.

واژه های کلیدی: ایران | داستان | نویسنده | بازیگران | کارگردان | ساعد سهیلی | اخبار فرهنگی و هنری

تصاویر ، نهنگ عنبر پنج میلیاردی شد+ استقبال گیشه از ویلایی‌ها

تصاویر ، نهنگ عنبر پنج میلیاردی شد+ استقبال گیشه از ویلایی‌ها